အမှတ်(၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

     အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း မှ အကြီးစားဒီဇယ်အင်ဂျင်များနှင့် ဘက်သုံးဒီဇယ်အင်ဂျင်အမျိုးမျိုး (6V 128 ZC, 8V 128 ZC, 12V 128 ZC, 16V 170 ZC Diesel Engine)၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ (Bulldozer, Excavator, Vibratory Soil Compactor, Road Roller and Forklift)၊ လယ်ယာသုံးစက်နှင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ(Tractor, Power Tiller, Pumping Set and many kinds of Harrows)၊ Steel Billet နှင့် Slabs တို့ကို ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
   ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတို့ကို ပေါင်းစည်း၍ အမှတ်(၁)အထွေထွေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၄)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁)ကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ဌာနနှင့်စက်ရုံများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(က) အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
(ခ) အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
(ဂ) အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
(ဃ) အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)
(င) အမှတ်(၁၇)အကြီးစားစက်ရုံ(မလွန်)
(စ) အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)
(ဆ) အမှတ်(၂)သံမဏိစက်ရုံ(ပင်းပက်)
 
နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း
         (၂၅.၁.၂၀၁၁)ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နှင့်  ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း နှင့် မြန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတို့အား ပူးပေါင်း၍ အမှတ်(၁)အထွေထွေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအား အရာထမ်းရာထူး(၄၉၈)နေရာ၊ အမှုထမ်း ရာထူး(၇၃၅၅)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၇၈၅၃)နေရာဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် (၄.၄.၂၀၁၂)ရက်နေ့မှ စ၍ အမှတ်(၁)အထွေထွေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအား အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း အဖြစ် အရာထမ်းရာထူး (၅၈၂)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၇၆၈၅)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၈၂၆၇) နေရာဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
          ထို့နောက် စက်ရုံ(၃)ရုံအား အမှတ်(၃)အကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး၊ သံမဏိစက်ရုံ(၂)ရုံအား အမှတ်(၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုအောက်သို့ သွတ်သွင်း၍ (၁.၄.၂၀၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ အရာထမ်းရာထူး (၆၄၈)နေရာ၊ အမှုထမ်း ရာထူး (၇၉၉၈)နေရာ၊ စုစု ပေါင်းရာထူး (၈၆၄၆)နေရာဖြင့် ထပ်မံပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
           ထို့အပြင် (၁.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ စက်ရုံ(၉)ရုံဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နောက် (၃၁.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ စက်ရုံ(၃)ရုံ နှင့်  စီမံကိန်း(၂)ခုတို့အား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အပြီးသတ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
 
လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ
        အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အရာထမ်း (၂၁၅) ဦး၊ အမှုထမ်း(၂၇၇၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၉၉၀) ဦးဖြစ်၍ ဌာနနှင့် စက်ရုံများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- 
(က) အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
( ခ) အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
( ဂ) အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
(ဃ) အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)
( င) အမှတ်(၁၇)အကြီးစားစက်ရုံ(မလွန်)
( စ) အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)
(ဆ) အမှတ်(၂)သံမဏိစက်ရုံ(ပင်းပက်)
မှတ်ချက်။    သံမဏိစက်ရုံ(၂)ရုံမှာ လက်ရှိဆောင်ရွက်ဆဲစီမံကိန်းများ ဖြစ်ပါသည်။
 
ထုတ်ကုန်များ
      အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော ထုတ်ကုန်များမှာ အကြီးစားဒီဇယ်အင်ဂျင်များ နှင့်  ဘက်သုံးဒီဇယ် အင်ဂျင်အမျိုးမျိုး (6V 128 ZC, 8V 128 ZC, 16V 170 ZC Diesel Engine, DCD Engine ( CY 499 Ti ) ( for Double Cab Pickup ))၊  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ (Bulldozer, Excavator, Vibratory Soil Compactor, Road Roller and Forklift)၊ လယ်ယာသုံး စက် နှင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ(Tractor, Power Tiller, Pumping Set and many kinds of Harrows)၊ Steel Billet နှင့် Slabs တို့ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ 

Address: 

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် ဖုန်း : ၀၆၇-၃၄၀၅၃၂၂, ၀၆၇-၃၄၀၅၃၄၉ ဖက်စ် : ၀၆၇-၃၄၀၅၁၅၈, ၀၆၇-၃၄၀၅၄၁၄ အီးမေးလ် : 1hi@e-industry.gov.mm

Location Map: 

Nay Pyi Taw