အမှတ်(၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းရှိစက်ရုံများ

အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)   
အမှတ် (၁၅) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)    
အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)       
အမှတ်(၁၇)အကြီးစားစက်ရုံ(မလွန်)         
အမှတ် (၁) သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ)          
အမှတ် (၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)         

Location Map: 

Nay Pyi Taw