စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ မူဝါဒများကို ပြည့်မီအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီအထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲရေး နှင့် ခြိုးခြံချွေတာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စက်မှုလုပ်ငန်းမူဝါဒများ၊ ဥပဒေများချမှတ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးနှင့် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဖွဲ့စည်းပုံ

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနကို  အောက်ပါအတိုင်းဌာန (၁၀) ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးချုပ် (၂) ဦးတို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

ဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခွင့်ပြု စာရင်းမှာ 

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ အထောက်အပံ့များ (Grant/Aid) ရရှိရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရရှိရေးတို့အတွက် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ခ) သတ်မှတ်တာ၀န်ပေးထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲခြင်း၊
( ဂ) စွမ်းအင်အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည် စံသတ်မှတ်ချက်များအား ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ) စွမ်းအင်အကျိုးရှိထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ နှစ်အလိုက် လုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့် အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး အမိန့်ကြော်ငြာစာများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ပြုလုပ်မည့် ဓာတုပစ္စည်းများကို စိစစ်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊
( စ) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စက်ရုံ၊မြေ၊အဆောက်အဦ၊စက်ပစ္စည်းများအား ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ငှားရမ်းခြင်း၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ BOT စနစ် ဖြင့် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် သဘောတူစာချုပ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်သဘောထားမှတ်ချက်များပေးပို့ခြင်း၊
(ဆ) လုပ်ငန်းများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ရောင်းချမှု နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများ ကို စုစည်း၍ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊
(ဇ) စက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ နှင့်အညီ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဈ) ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စက်ရုံများအတွက် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ Localization ပြု လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်ကြားမှုနည်းပညာများအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊

ပြည်ပအကူအညီ၊အထောက်အပံ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းများ

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသည်  ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပ အကူအညီအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောစီမံကိန်းများမှာ   ....   

စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ

       စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း၍ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်ကာ စက်မှုကျွမ်းကျင်သင်တန်းများ ပို့ချပေးလျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် သင်တန်းသား စုစုပေါင်း (၁၀၀၀) ခန့်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။  စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခြေခံလူသားအရင်းအမြစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအား အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က)  အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)တွင် (၂)နှစ်သင်တန်းနှင့် အခြားစက်မှုသင်တန်းကျောင်း(၅)ကျောင်းတွင် (၁)နှစ်သင်တန်းများ သင်ကြားပေးခြင်း။
(ခ)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် ကာလတို(၃)လသင်တန်း သင်ကြားပေးခြင်း။
(ဂ)  စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများမှ စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရွေ့လျားသင်တန်းများအား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများသို့ လိုက်လံဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း။
(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority-NSSA) ဆိုင်ရာကိစ္စများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င)စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် Myanmar Human Energy Co.Ltd တို့ ပူးပေါင်း၍ အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)တွင် ဂျပန်ဘာသာစကားတစ်နှစ်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးနေခြင်း။
 

       စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်မှန်းချက်၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များ နှင့် စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှာ.....

စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ

 စွမ်းအင်အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာသုံးစွဲရေးမူဝါဒတွင် စက်မှုကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အဦ ကဏ္ဍ၊ လူနေမှုအဆောက်အဦကဏ္ဍ၊ ပြည်သူပိုင်အဆောက်အဦကဏ္ဍဟူ၍ ကဏ္ဍ (၄) ရပ်ပိုင်းခြား၍ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မူဝါဒရည်မှန်းချက်များမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ကိုအခြေခံ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် (၁၂)%၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် (၁၆)% နှင့်  ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် (၂၀)% လျှော့ချသွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်...

မြန်မာ-ဂျပန် ဓာတုပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

 ဓာတုပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ဓာတု ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအဆင့် မှတ်တမ်းလွှာများကို ASEAN- Japan Chemical Safety Database www.ajcsd.org website တွင် ဖော်ပြနိုင်ရန် ပေးပို့လျက် ရှိပါသည်။

 အာဆီယံ-ဂျပန်ဓာတုပစ္စည်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ Database ကို အာဆီယံ နိုင်ငံများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက် သည့် AMEICC Working Group လက်အောက်ရှိ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ AJCSD သည်လွတ်လပ်သော Database  တစ်ခုဖြစ်ပြီး AJCSD တွင် ဓာတုပစ္စည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်၊ GHS အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ရလဒ်များ၊ ထိခိုက်မှုနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ် စေနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် စသည်တို့ပါဝင်သည်။ AJCSD ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးမြင့်လာစေရန်နှင့် အာဆီယံနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများ အကြား ဓာတုပစ္စည်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အန္တရာယ်များကို လျော့နည်းစေရန်ဖြစ်သည်။

စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မှု

ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချ ရေးတို့အတွက် “စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာရွေ့လျားသင်တန်း” Mobile Vocational Training Unit များကို စီစဉ်ထားရှိပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ၏ တောင်းဆိုချက်၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ကျေးလက်ဒေသအရောက်စက်မှုနှင့် အသက်မွေးပညာရက်တို သင်တန်းများအား သင်ကြားပေးလျက်ရှိရာ ယနေ့အထိ ရွေ့လျားသင်တန်းများမှ စုစုပေါင်း (၃၇၄၉) ဦးကို စက်မှုနှင့်အသက်မွေးပညာရပ်များ သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။....

အမျိုးသား အဆင့်ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြု ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးရေးဌာနများအဖြစ် ဆောင်ရွက်မှု

 မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority-NSSA) မှ အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) ၊ အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) နှင့် အမှတ် (၄) စက်မှုသင်းတန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) တို့တွင် ဂဟေဆက် အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးရေးဌာနအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး သင်တန်းဆင်းသင်တန်းသားများ၏ အရည်အသွေးများကို စစ်ဆေး၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသူများကို ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ...

သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများ 

၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စက်ရုံများမှထုတ်လုပ်သော  စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအား ပြည်ပသွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် Locallization ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းသော ပစ္စည်းများအား  ပြည်တွင်း၌ တီထွင်ကြံဆပြီး အစားထိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြင်ပစက်မှုဇုန်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများအား နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်ကြားမှုနည်းပညာများ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

Address: 

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော် ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၆၁ ဖက်စ် - ၀၆၇ ၄၀၅၀၅၂ အီးမေးလ် : planningdic@gmail.com

Location Map: 

Nay Pyi Taw