ဝန်ကြီးရုံး

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

  • အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ
  • မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
  • စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
  • ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ
  • ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

Address: 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်။ ဖုန်း : ၀၆၇-၄၀၅၃၂၅ ဖက်စ် : ၀၆၇-၄၀၅၁၂၀

Location Map: 

Nay Pyi Taw