စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး) ဖွင့်လှစ်မည် (Testing)

Posted: 

25 April, 2016 to 30 April, 2016
စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး) ဖွင့်လှစ်မည်

Event Detail: 

တက်ရောက်ရန် ခွင့်ပြုထားသော သင်တန်းသားများ၏ အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်း (သို့မဟုတ်)အခြေခံလိုအပ်ချက်

      (က)  အခြေခံပညာအထက်တန်း (ဒသမတန်း) ဖြေဆိုဖူးသူ ဖြစ်ရမည်၊

      ( ခ)  အသက်(၁၇)နှစ်မှ (၂၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်၊

      ( ဂ)  ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး စက်မှုဝါသနာပါသူ ဖြစ်ရမည်၊

      (ဃ)  ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်၊

      ( င)  သင်တန်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ၍ သင်တန်းပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊