စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်လုပ်သည့် ''ပျိုမေကြိုက်'' စည်းလုံချည် ဝမ်းဆက်

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်လုပ်သည့် ''ပျိုမေကြိုက်'' စည်းလုံချည် ဝမ်းဆက် တစ်စုံလျှင် ၁၅၀ဝ၀ကျပ် ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ