ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်/အင်ရောင်း)တို့အတွက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးသုံးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊ Carton Box(3 ply) နှင့် (5 ply) ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း